Våra projekt

Vi vill inte gå baklänges in i framtiden

Cfs grundades i mitten av 1990-talet utifrån insikten att tidens utveckling på ett snabbt och djupgående sätt ändrat förutsättningarna för i stort sett hela samhällslivet.

Nya företeelser dominerar nu idéanalysen. Vi talar om ett paradigmskifte, d v s en djupgående förändring av förutsättningarna för utvecklingen, med konsekvens att världsbilden och livssituationen förändras. All vår verksamhet skulle kunna samlas under begreppen omvärldsanalys och paradigmskifte, men vi vill av flera skäl särskilt studera fyra speciella projekt inom det övergripande paradigmskiftet. Vi vill diskutera vari det består och hur människan påverkas av detta. Utöver det övergripande paradigmskiftet har vi renodlat projekten, Det sjätte sinnet som inrättades för tio år sedan men på sistone har fått ny energi. Vi vill studera den intuitiva sidan av tillvaron, hur den yttrar sig, vilken kunskap den kan ge och dess omfattning. Religionsdialog i en global tid. Projektet har funnits under hela Cfs’ verksamhet men varit inriktat på dialog mellan bokens folk, judendom, kristendom och islam. Vi vidgar nu perspektivet till i princip alla jordens religioner. Döden. Synen på döendet, döden och den döde har ändrats på en generation. Begravningarna har ändrat karaktär. Bakom ligger en ny grundsyn som främst yttrar sig i nya former för begravningar. I gränslandet, där vi i ett möte mellan Bibeln, kyrkoläran, folktron och vetenskapen ställer livsfrågor och eftersträvar en dialog med trosföreställningar i ett övergripande perspektivt.

Omvärldsanalys i ständig utveckling

Cfs grundades i mitten av 1990-talet utifrån insikten att tidens utveckling på ett snabbt och djupgående sätt ändrat förutsättningarna för i stort sett hela samhällslivet. Det gäller för mycket av det allmänna politiska, ekonomiska. tekniska och allmänna kulturella skeendet likaväl som för andelivet och kyrkans verksamhet. Cfs vill vara en mötesplats för dem som lever i detta skeende med ett andligta sökande och en andlig längtan. Cfs är en politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden ideell förening.

Under sin tjugoåriga verksamhet har Cfs initierat vissa projekt som lagts ner eller lagts i träda. Flaggskeppet från inledningsskeendet, Religionsdialogen mellan judar, kristna och muslimer, var i 1990-talets slut och under 2000-talets första decennium en spjutspets. När den nu etablerats i många församlingar finns inte längre samma behov som tidigare av denna dialog. Den är därför under omdaning.

Projektet Murrivararna tillkom som ett svar på kyrkomötets önskan om samtal med dem som hade svårt att acceptera kvinnliga präster. Cfs utarbetade ett spontant remissvar som överlämnades till kyrkostyrelsen i Uppsala och projektet upplöstes därefter.

Projektet Glesbygdsoptimisterna ville inspirera till ett tänkande och en lagstiftning där glesbygden i första hand ses som en resurs och inte en belastning. Frågeställningen är fortfarande aktuell men inne i en process av förvandling där de politiska krafter som är i rörelse ännu inte har formerat sig till principer som kan diskuteras.


Nya företeelser dominerar idéanalysen. Vi talar om ett paradigmskifte, d v s en så djupgående förändring av förutsättningarna för utvecklingen att världsbilden och livssituationen förändras.

      • All vår verksamhet skulle kunna samlas under begreppen omvärldsanalys och paradigmskifte, men vi vill av flera skäl särskilt         studera fem speciella projekt inom det övergripande paradigmskiftet. Vi vill diskutera vari det består och hur människan                     påverkas av detta. Inom det övergripande paradigmskiftet har vi renodlat projekten

      • Det sjätte sinnet som inrättades för tio år sedan men på sistone har fått ny energi. Vi vill studera den intuitiva sidan av tillvaron,         hur den yttrar sig, vilken kunskap den kan ge och dess omfattning.

      • Religionsdialog i en global tid. Projektet har funnits under hela Cfs’ verksamhet men varit inriktat på dialog mellan bokens               folk, judendom, kristendom och islam. Vi vidgar nu perspektivet till i princip alla jordens religioner.

      • Döden. Synen på döendet, döden och den döde har ändrats på en generation. Begrav-ningarna har ändrat karaktär. Bakom ligger         en ny grundsyn som främst yttrar sig i nya former för begravningar.

      • I gränslandet, där vi i ett möte mellan Bibeln, kyrkoläran, folktron och vetenskapen ställer livsfrågor och eftersträvar en dialog           med trosföreställningar i ett individualistiskt samhälle.