Våra projekt

Vi vill inte gå baklänges in i framtiden

Cfs grundades i mitten av 1990-talet utifrån insikten att tidens utveckling på ett snabbt och djupgående sätt håller på att ändra förutsättningarna för i stort sett hela samhällslivet. Vi talar om ett paradigmskifte, d v s en så djupgående förändring av förutsättningarna för utvecklingen att världsbilden och livstolkningen förändras.

All vår omvärldsanalys skulle kunna samlas under begreppet paradigmskifte, men vi vill särskilt studera fem speciella projekt inom det övergripande paradigmskiftet. Vi tror att man på några seklers sikt förmodligen kan se att vi är med i ett paradigmskifte i tänkande och värderingar som kan jämföras med övergången från nomadliv till bofast åkerbruk, folkvandringarna och upptäckten av Amerika . Den långsiktiga symbolen för detta kommer att visa sig vara den första månvandringen.

Vi vill fokusera det intuitivas roll och betydelse i dagens samhällsliv. Projektet Det sjätte sinnet, som inrättades för tio år sedan, utvecklar ständigt nya infallsvinklar och ny energi. Vi har blivit medvetna om att den intuitiva sidan av tillvaron yttrar sig på olika sätt, kan ge oväntad men viktig kunskap och har stor betydelse för samhällsliv och kyrkoliv. Till projektet hör också strävan efter en djupare förståelse av andlighetens och sinnenas bidrag till livstolkningen.

Projektet Religionsdialog i en global tid har funnits under hela Cfs’ verksamhet men länge varit inriktat på dialog mellan bokens folk, judendomen, kristendomen och islam. Vi har nu vidgat perspektivet till i princip alla jordens religioner. . Den första månpromenaden ingav dem som gjorde den en kärlek till hela planeten, inte bara till ett folk, en religion, en hudfärg, en nationalitet, utan helheten. De förmedlar en förändrad livssyn.

Projektet Döden fokuserar både på döendet och på hur man i samhällsplaneringen planerar för behandlingen av de döda. Synen på döendet, döden och den döde har ändrats på en generation. Begravningarna har ändrat karaktär.

Projektet I gränslandet vill skapa en plats där vi i ett möte mellan Bibeln, kyrkoläran, folktron och vetenskapen ställer livsfrågor och eftersträvar en dialog med trosföreställningar i ett övergripande perspektiv.

Projektet Lustgården inspireras av Bibelns och Koranens inledande vision av livet på jorden som livet i en lustgård. Där fanns varken matriarkat eller patriarkat, lustgården präglades av gemenskap i lust och glädje. Arbetet var inte ett slaveri utan en del av lusten. I Lustgården fanns inga bokstavssjukdomar, ingen panikångest och inga allergier. Vi vill föra framtanken på ett mer empatiskt, individuellt anpassat samhälle öppenhet för mångfald i ett globalt perspektiv, jämställdhet mellan kvinnor och män, ny syn på hälsa, medicin och kost, kort sagt en ny värdegrund.

Projektet Fördjupad andlighet har vuxit fram i Karlstadsavelningen av Projekt Det sjätte sinnet och vill använda resultatet av de gångna årens arbete i Cfs till att utveckla ett projekt med tre delar, som alla handlar om fördjupad andlighet: 1.människors föreställningar om Gud och deras eventuella möten med Gud i vår tid, 2.andlig fördjupning i det svenska samhället samt 3.andlighet som kompetens i vården.